Przetarg numer 270854
Przedmiot:

Wywóz odpadów komunalnych z kontenerów KP-7, odpadów suchych z pojemników SM1100L z terenu Gminy Sosnówka

Data zamieszczenia:
2011-02-14
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz odpadów komunalnych z kontenerów KP-7, odpadów suchych z pojemników SM1100L z terenu Gminy Sosnówka
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych z kontenerów KP-7 i pojemników SM 1100 l zlokalizowanych na terenie Gminy Sosnówka na składowisko odpadów. Świadczenie usług obejmuje w szczególności: załadunek kontenerów znajdujących się na terenie gminy Sosnówka, transport oraz dostarczenie nieczystości na wysypisko. Zgodnie z szacunkami Zamawiającego zakres usługi obejmuje przewóz około 170 kontenerów KP-7 i około 156 pojemników SM 1100 l rocznie stanowiących własność Gminy Sosnówka z 23 punktów gromadzenia odpadów w KP-7 i z 4 punktów gromadzenia odpadów suchych zlokalizowanych w wioskach na terenie gminy Sosnówka.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sosnowka.bip.lublin.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-02-22 godzina: 11:00, miejsce: Urzad Gminy w Sosnowce, Sosnowka 55, 21-518 Sosnowka, pok. nr 2
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Budowa drogi KN4 w ciągu drogi powiatowej nr 1382F w Kostrzynie nad Odrą w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1382F do Osiedla Szumiłowo i KSSSE w Kostrzynie nad Odrą poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Oczyszczanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie miasta Kartuzy oraz odbiór odpadów segregowanych ze szkła i plastiku z terenu miasta i gminy Kartuzy
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
773437 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Włodawa lubelskie 2014-06-05 2014-05-28
772587 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radecznica lubelskie 2014-06-06 2014-05-27
769083 Wynajem przenośnych kabin (8 sztuk) sanitarnych wraz z serwisem do ustawienia w ciągu dróg krajowych Nr 17 i 74 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Zamościu. lubelskie 2014-05-27 2014-05-17
748361 Odbiór nieczystości płynnych z PSG w m. Dołhobrody oraz Kryłów lubelskie 2014-04-09 2014-03-31
746135 Wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu miasta i gminy Zwierzyniec. lubelskie 2014-05-05 2014-03-25
733074 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnogród lubelskie 2014-03-11 2014-02-27
732609 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych. lubelskie 2014-03-11 2014-02-27

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap