Przetarg numer 195565
Przedmiot:

Wapno GRANUKAL GRADE I EXSTRA lub równoważne.

Data zamieszczenia:
2010-08-27
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wapno GRANUKAL GRADE I EXSTRA lub równoważne.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wapno GRANUKAL GRADE I EXSTRA lub równoważne. Zamawiający zamawia 24 tony wapna w workach big-bag ca 600 kg, który Sprzedający dostarczy własnym środkiem transportu, loco magazyn ZD Pawłowice. Nawóz równoważny winien spełniać n/w parametry jakościowe: - nawóz wapniowy typ 06a - nawóz granulowany, stabilna granula nie pyląca - wilgotność poniżej 3% Zawartość: - CaCO3 - 88% - MgCO3 - 5%
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 449212004
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 10 dni
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzdpawlowice.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2010-09-08 godzina: 12:00, miejsce: Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, sekretariat biuro nr 2
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Budowa sieci wodociągowej  Łosino - Zajączkowo na terenie Gminy Kobylnica wraz z  inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - Etap I poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Remont drogi gminnej- Oś. Mędralowa w Makowie Podhalański w ramach usuwania skutków powodzi w 2010r.
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
786646 Wapno BALTIC GRADE I EXSTRA lub równowazne wielkopolskie 2014-08-08 2014-06-27
756605 Wapno nawozowe AGRODOL 03 RO lub równoważne wielkopolskie 2014-04-25 2014-04-16
705066 Wapno GRANUKAL GRADE i EXTRA wielkopolskie 2014-01-23 2013-12-12
615605 Wapno nawozowe z magnezem PHYSIOMAX 975 lub równoważne wielkopolskie 2013-08-08 2013-06-28
585240 Wapno nawozowe węglanowe 50% lub równoważne wielkopolskie 2013-06-17 2013-05-06
585234 Wapno AGRODOL 03 RO lub równoważny wielkopolskie 2013-06-17 2013-05-06
576231 Dostawa 1 000 t. wapna tlenkowego-budowlanego dla oczyszczalni ścieków w Wągrowcu wielkopolskie 2013-04-25 2013-04-15

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap