Przetarg numer 329181
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa modułów radiowych wraz z przenośnym terminalem i oprogramowaniem do odczytu wodomierzy w latach 2011 - 2013

Data zamieszczenia:
2011-08-09
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa modułów radiowych wraz z przenośnym terminalem i oprogramowaniem do odczytu wodomierzy w latach 2011 - 2013
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa modułów radiowych wraz z przenośnym terminalem i oprogramowaniem do odczytu wodomierzy, w ilości zgodnej z zał. nr 1 formularz cenowy. Dostawa winna obejmować również; - przeszkolenie 10 pracowników obsługujących ww. system (monterów, odczytywaczy, pracowników rozliczających). Szkolenie min. 2-dniowe, w siedzibie Zamawiającego, szkolenie podstawowe (pierwsze) winno odbyć się maksymalnie w terminie dwóch tygodni od dostarczenia pierwszej partii modułów; dodatkowo szkolenia aktualizacyjne minimum 1 raz w roku; - w przypadku aktualizacji oprogramowania producenckiego zainstalowanego na 3 stanowiskach - aktualizację tego oprogramowania dla terminala przenośnego i komputerów stacjonarnych na których będzie ono zainstalowane (3 stanowiska) winna być prowadzona przez cały okres działania modułów tj. do 2023 roku. System radiowy winien spełniać poniższe warunki: 1. Transmisja radiowa pomiędzy terminalem a modułami radiowymi dwukierunkowa umożliwiająca zdalne programowanie parametrów modułu. 2. System radiowy pracujący w paśmie 433 MHz, nie wymagający specjalnego pozwolenia 3. Stopień ochrony modułu radiowego IP 68 (możliwość całkowitego zalania wodą). 4. Moduły radiowe zasilane bateryjnie montowane bezpośrednio na wodomierzach identyfikujące ewentualne wycieki, przepływy wsteczne, posiadające sygnalizację zdemontowania lub próby zdemontowania modułu oraz wyposażone w pamięć umożliwiającą automatyczne zapisywanie danych na koniec każdego miesiąca. Pojemność pamięci pozwalająca na zapamiętanie następujących danych z minimum 12-stu ostatnich miesięcy: objętość na koniec miesiąca, ilość dni z wyciekiem, ilość dni z przepływem wstecznym. 5. Przenośny terminal odczytowy z wbudowanym wewnątrz urządzeniem nadawczo-odbiorczym (nie dopuszcza się urządzeń nadawczo-odbiorczych współpracujących z terminalem w formie dodatkowych modułów lub nakładek), odporny na upadek z min. 1,5 m, musi pracować w stanie aktywnym przez min.8 godzin pracy pracownika prowadzącego odczyty, waga gotowego do pracy urządzenia z akumulatorem ma nie przekraczać 1 kg. 6. Terminal musi być dostarczony z niezbędnym wyposażeniem: akumulatorem, futerał, stacja dokująca do komputera stacjonarnego, zasilacz oraz komplet kabli sygnałowych i zasilających. Transmisja do komputera przez łącze USB. 7. Oprogramowanie w języku polskim do terminala oraz komputera stacjonarnego umożliwiające tworzenie baz odczytowych i analizę zebranych danych pod względem zużycia , alarmów wycieków, działania magnesów neodymowych na wodomierzu u klienta z modułów radiowych oraz umożliwiać przeniesienie danych z terminala odczytowego do programu WODA MILENIUM producenta ALTI Gdańsk wykorzystywanego w ZWK Unieście Sp. z o.o. w Unieściu do fakturowania sprzedaży- dla 3 stanowisk. 8. System radiowy winien współpracować ze stosowanymi przez Zamawiającego wodomierzami typu Aquadis, Flodis, Flostar M. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Termin realizacji uzgadnianych na bieżąco zamówień nie może przekraczać 14 dni roboczych liczonych od dnia wpływu zamówienia do Wykonawcy. Wymagany minimalny okres gwarancji na moduły radiowe 10 lat licząc od daty dostawy. Pozostały osprzęt zgodnie z gwarancją producenta( jednak nie krótszy niż 1 rok od zakupu) Zamawiający zastrzega sobie, w sytuacjach tego wymagających, prawo rezygnacji z części zamówienia lub odstąpienie od dalszego wykonania umowy na zasadach określonych w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384200005
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwk.com.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-08-19 godzina: 11:00, miejsce: Zakład Wodociągowo - Kanalizacjny Sp. zo.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
REMONT ULICY MŁYŃSKIEJ OD UL. JELENIOGÓRSKIEJ DO UL. POLNEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Dostawy akumulatorów, ogumienia i żarówek do eksploatowanych samochodów
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
689582 Dostawa zestawów do pomiaru ciśnienia krwawego z zamkniętym systemem do pobierania krwi zachodniopomorskie 2013-11-27 2013-11-19

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap