Przetarg numer 234815
Przedmiot:

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi związanymi z adaptacją pomieszczeń w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego w Łomży - I etap oraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż rezonansu magnetycznego

Data zamieszczenia:
2010-11-10
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi związanymi z adaptacją pomieszczeń w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego w Łomży - I etap oraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż rezonansu magnetycznego
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi związanymi z adaptacją pomieszczeń w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego w Łomży - I etap oraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż rezonansu magnetycznego. Miejsce realizacji zamówienia - Szpital Wojewódzki im K. S. Wyszyńskiego 18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11( Pawilon D parter strona lewa i I Piętro strona lewa ) oraz piwnice budynku H. Pakiet nr 1 Obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano instalacyjnymi związanymi z adaptacją pomieszczeń w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego w Łomży - I etap obejmujący adaptację pomieszczeń w Pawilonie D w zakresie adaptacji - przebudowy istniejących pomieszczeń Wojewódzkiej Przychodni Okulistycznej i Przychodni Neurologicznej usytuowanych na parterze Pawilon D na potrzeby Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy i adaptacji -przebudowy istniejących pomieszczeń Poradni Diabetologicznej usytuowanych na I Piętrze Pawilonu D na potrzeby Przychodni Skórno - Wenerologicznej . Pakiet nr 2 Obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi związanymi z adaptacją istniejących pomieszczeń w Pawilonie H piwnice do wymogów instalowanego rezonansu magnetycznego.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 5 miesięcy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-lomza.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2010-11-18 godzina: 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY,im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,Al. Piłsudskiego 11, 18 - 404 Łomża,Kancelaria pok. 235
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Nielisz w roku 2011 poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Przygotowanie i wydawanie posiłków dla zatrzymanych w Policyjnej Izbie Zatrzymań w Komendzie Powiatowej Policji w Żurominie
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
805853 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano- instalacyjnymi związanymi z przebudową istniejącej Stacji Łóżek na potrzeby Stacji Dializ. podlaskie 2014-08-19 2014-08-11
791113 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku podlaskie 2014-07-17 2014-07-07
773536 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja istniejących wind w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży Pawilon E - 1szt. i Pawilon C -1 szt . podlaskie 2014-06-05 2014-05-28
768526 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano- instalacyjnymi związanymi z wyposażeniem budynku A w urządzenia zapobiegające zadymieniu klatek schodowych oraz zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych oraz nad robotami budowlano - instalacyjnymi związanymi z wykonaniem systemu sygnalizacji pożaru klatek schodowych w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży podlaskie 2014-05-26 2014-05-16
764970 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano- instalacyjnymi związanymi z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego w Łomży - IV etap obejmujący adaptację pomieszczeń w Pawilonie D parter strona lewa na potrzeby Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy z Poradnią Bronchoskopową podlaskie 2014-05-16 2014-05-08
758809 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy Przebudowie drogi powiatowej Nr 1440 B na odcinku Zabłudów - Topolany podlaskie 2014-04-30 2014-04-22
740227 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano- instalacyjnymi związanymi z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego w Łomży - III etap obejmujący adaptację pomieszczeń w Pawilonie A II piętro strona lewa, na potrzeby Oddziału Ginekologiczno - położniczego podlaskie 2014-03-21 2014-03-13

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap