Przetarg numer 31328
Przedmiot:

Przetarg nieograniczony na montaż agregatu prądotwórczego w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu

Data zamieszczenia:
2009-06-22
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na montaż agregatu prądotwórczego w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w związku z montażem agregatu prądotwórczego zabudowanego i podzespołów umożliwiających pracę urządzenia w ruchu automatycznym. Parametry zespołu prądotwórczego: 1 fabrycznie nowy, w wyciszonej obudowie stalowej (dźwiękochłonna) chroniącej przed warunkami atmosferycznymi, lakierowanej proszkowo odpornej na warunki atmosferyczne; 2 wymiary max. dł. 3500mm; szer. 1500mm 3 moc nominalna ciągła w zakresie       140 - 160 kW / 175 - 200 kVA; 4 moc nominalna awaryjna w zakresie  154 - 176 kW / 192 - 220 kVA; 5 napięcie znamionowe 400/230 V +/- 5%; 6 częstotliwość 50Hz +/- 0,25%; 7 klasa izolacji uzwojenia H; 8 stopień ochrony IP23; Wyposażenie i rozwiązania techniczne: 1   silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, paliwo ON; 2   silnik napędowy i prądnica na ramie stalowej z układem tłumienia drgań; 3   rozruch automatyczny przy zaniku napięcia w sieci elektrycznej z elektroniczną regulacją  obrotów; 4   amortyzatory antywibracyjne zainstalowane pomiędzy ramą a zestawem silnik-prądnica; 5   układ podgrzewania bloku silnika; 6   zbiornik paliwa w zespole na min. 18 godzin pracy ciągłej przy maksymalnym obciążeniu; 7   wyłącznik główny prądnicy; 8   roczny limit czasu pracy awaryjnej min. 450 godzin; 9   roczny limit czasu pracy ciągłej nieograniczony; 10 ładowarka z systemem konserwacyjnego ładowania akumulatorów w okresach bezczynności; 11  min. trzy styki alarmowe ( agregat pracuje, rezerwa paliwa, alarm ogólny ) 12. złącze portu RS485 + oprogramowanie Tablica sterownicza prądnicy oraz silnika powinna być wyposażona w urządzenia umożliwiające następujące pomiary i funkcje: 1    komunikaty i opis w języku polskim 2    napięcia; 3    natężenia; 4    moc wyjściowa 5    częstotliwości prądu; 6    licznik wyprodukowanej energii; 7    licznik motogodzin pracy agregatu; 8    liczba motogodzin pozostała do przeglądu serwisowego; 9    zabezpieczenia prądnicy, 10  prędkość obrotowa 11  urządzenia rozruchu, 12  układy niskiego ciśnienia oleju, 13  poziomu paliwa, 14  ładowania oraz napięcia akumulatora 15 sygnalizację parametrów pracy silnika z samoczynnym zatrzymaniem agregatu w przypadku przekroczenia temperatury cieczy chłodzącej i spadku ciśnienia oleju.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 311211001
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 40 dni
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości -  4.000,00 złotych 2.Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego  do dnia poprzedzającego termin składania ofert tj. do 13.07.2009r. do godz. 15:00. 3.Wadium w postaci poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w  art. 6.3 pkt 4 lit. b Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) musi zostać złożone w kasie  Zamawiającego na 30 minut przed terminem składania ofert  do dnia 14.07.2009r.  do godz. 8:30. Nie spełnienie ww warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy  z postępowania (art. 24.2 pkt 4 Ustawy). 4.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Wrocław 42 10101674 0042 7113 9120 1000 z dopiskiem Wadium dotyczące przetargu nieograniczonego na montaż agregatu prądotwórczego w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu  Wadium zostanie zwrócone, jeżeli: 1 upłynął termin związania ofertą; 2 zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 3 zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 1  który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2  który został wykluczony z postępowania; 3  którego oferta została odrzucona. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez niego prawa do wniesienia protestu. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3          zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie wykonawcy przez zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  i zawarciu przez niego umowy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców którzy: - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt 1.1 do 1.4 - podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 Pzp - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzania oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania - nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków z zastrzeżeniem art.26 ust.3 uPzp Zamawiający odrzuca ofertę, która: - jest niezgodna z ustawą, - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny, - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy wykonawcy.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 1. Dokumenty wymagane: 1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert tj w przypadku: -spółek prawa handlowego, spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw, spółdzielni i innych podmiotów zarejestrowanych w sądzie - odpis z rejestru sądowego (KRS), -spółek cywilnych - zaświadczenie każdego ze wspólników, o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z umową spółki cywilnej, -osób fizycznych - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 1.2 dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 1.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 1.4   oświadczeni o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 pzp - załącznik nr 3 1.5   formularz ofertowy - załącznik nr 2; 1.6   oświadczenie o samodzielnym wykonawstwie - załącznik nr 4; 1.7   formularz gwarancyjny - załącznik nr 5 1.8   oświadczenie, wzór umowy - załącznik nr 6 1.9   oświadczenie - personel kierowniczy - załącznik nr 7 1.10 kosztorys ofertowy 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej 2.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 2.2 Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 1.1; 1.3; 1.4; dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 3. Inne dokumenty: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 3.1 opisy, fotografie, foldery lub rysunki oferowanego sprzętu potwierdzające dane techniczne, 3.2 zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego - certyfikaty lub deklaracje zgodności , atesty dopuszczające urządzenie do użytku, Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 3.3 wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania. 3.4 przynajmniej 2 dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zrealizowanych prac (referencje). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2009-07-14 godzina: 09:00, miejsce: ZAKŁAD KARNY NR 2 53 - 239 Wrocław, ul. Fiołkowa 38 sekretariat
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy Alei Roguckiego i zagospodarowania terenów przyległych do Alei w Płocku. poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Dostawa miału węglowego
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
574928 DD/ZP 220/6/2013 POSTEPOWANIE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO dolnośląskie 2013-05-07 2013-04-10
299310 Kontynuacja przebudowy infrastruktury SZPL PROVITA rok 2011 dolnośląskie 2011-06-20 2011-06-01
211913 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO dolnośląskie 2010-10-14 2010-10-04
136593 Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dolnośląskie 2010-04-16 2010-04-07

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap