Przetarg numer 277796
Przedmiot:

Wymianę wodomierzy w budynkach znajdujących się w Szczecinie przy ul. Gen. Sadowskiego 1,2,3,4,5,6 woj. zachodnio-pomorskie

Data zamieszczenia:
2011-03-14
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymianę wodomierzy w budynkach znajdujących się w Szczecinie przy ul. Gen. Sadowskiego 1,2,3,4,5,6 woj. zachodnio-pomorskie
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymianę wodomierzy w budynkach znajdujących się w Szczecinie przy ul. Gen. Sadowskiego 1,2,3,4,5,6 woj. zachodnio-pomorskie
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504111000
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 2 miesięcy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wtbs-kwatera.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-03-24 godzina: 11:00, miejsce: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o., ul. Starościńska 1, 02-516 Warszawa, piętro XII, sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkoleń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kluczowych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Odbudowa drogi gminnej nr 110946L w miejscowości Kraczew od km 0+000 do km 0+355,00 wraz z wykonaniem włączenia do drogi powiatowej
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
321820 Wymiana wodomierzy w budynkach znajdujących się w Warszawie przy ul. Radiowej 20, 20A-K, woj. mazowieckie mazowieckie 2011-08-05 2011-07-22
281597 Wymiana wodomierzy w budynkach znajdujących się w Osielsku przy ul. Tymiankowej 5, 7, 9, 11, 13, 15 woj. kujawsko-pomorskie mazowieckie 2011-04-05 2011-03-25
207293 Wymianę wodomierzy w budynkach znajdujących się w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 5B i 5C mazowieckie 2010-10-05 2010-09-24

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap