Przetarg numer 130448
Przedmiot:

Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich

Data zamieszczenia:
2010-03-15
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1 - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej Zadanie nr 2 - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na część 1, tj. zadanie nr 1 (j.w.) i część 2, tj. zadanie nr 2 (j.w.) albo tylko na jedną z tych części. 3. Szczegółowy wykaz nieruchomości zawarty jest w SIWZ. 4. W wyniku realizacji zamówienia Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu operaty szacunkowe sporządzone zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz obowiązującymi Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny (PKZW) zawierające ponadto: - protokół badania dokumentacji (materiałów) zgromadzonych w przedmiocie zamówienia w Urzędzie Miasta podpisany przez osobę udostępniającą materiały, - protokół oględzin nieruchomości podpisany przez rzeczoznawcę majątkowego oraz osobę/y/ posiadające tytuł prawny do wycenianych nieruchomości na datę wydania decyzji podziałowej wraz z dokumentacją (mapy, zdjęcia, dokumentacja projektowo-budowlana), - zaznaczenie na planie miasta nieruchomości szacowanej i przyjętych do porównania, - fragmenty mapy zasadniczej -ewidencyjnej, - dokumentacja fotograficzna, - wypis z rejestru ewidencji gruntów. 5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 14 dni będzie zobowiązany do jednokrotnego nieodpłatnego dokonania oceny aktualności sporządzonego operatu szacunkowego w okresie 12 miesięcy od dnia jego sporządzenia. 6. Informacje i materiały niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt, w tym informacje z ewidencji gruntów i budynków. 7. Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnie w sprawach objętych zamówieniem, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, składać pisemne wyjaśnienia oraz występować przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, sądem powszechnym i uczestniczyć w spotkaniach ze stronami toczących się postępowań. 8. Zamawiający zastrzega sobie, w razie uzasadnionej potrzeby, możliwość weryfikacji przygotowanych operatów poprzez przedłożenie ich odpowiednim instytucjom np. Polskiemu Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych Oddział w Olsztynie. 9. W przypadku stwierdzenia błędów i uchybień (uniemożliwiających wykorzystanie operatu bez wprowadzenia poprawek i uzupełnień) przez jednostkę do tego powołaną (Zespół opiniujący przy PSRM, Komisję Arbitrażową lub Komisję Odpowiedzialności Zawodowej przy Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie) lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie Wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszty wykonanej opinii oraz przedłożyć nową, nie zawierającą błędów wycenę, w terminie 14 dni od dnia wezwania do jej wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu nieterminowego dostarczenia odpowiedzi związanej z udzielaniem wyjaśnień lub nieterminowego dostarczenia poprawionego bądź nowego operatu szacunkowego.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703300003
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 35 dni
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.olsztyn.eu
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2010-03-24 godzina: 10:00, miejsce: Urząd Miasta Olsztyn, Wydział Zamówień Publicznych, 10-101 Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 402
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Szkolenie grupowe dla 20  osób bezrobotnych w zakresie Magazynier Fakturzysta z obsługa wózków jezdniowych poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Opracowanie i druk wydawnictw. 
Zamówienie jest częścią projektu -Legnicki Festiwal Srebra SREBRO 2010. 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
730512 ZARZĄDZANIE MINI PRZYSTANIĄ ŻEGLARSKĄ W RYNIE warmińsko-mazurskie 2014-03-05 2014-02-21
706423 Świadczenie usług zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi (w tym socjalnymi) oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz warmińsko-mazurskie 2013-12-23 2013-12-13
699652 Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie. Postępowanie znak ZP.271.35.2013 warmińsko-mazurskie 2013-12-12 2013-12-04
694965 zakup usług związanych z wyceną nieruchomości dla potrzeb opłat adiacenckich i planistycznych w 2013 roku warmińsko-mazurskie 2013-12-05 2013-11-27
684215 Zarządzanie ekologiczną mini przystanią żeglarską w Siemianach warmińsko-mazurskie 2013-11-18 2013-11-08
657328 Zakup usług związanych z wyceną nieruchomości dla potrzeb opłat adiacenckich i planistycznych w 2013 roku warmińsko-mazurskie 2013-09-26 2013-09-18
655074 Zarządzanie i administrowanie dwoma działami z zakresu gospodarki komunalnej w Lubawie - domami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz cmentarzem komunalnym warmińsko-mazurskie 2013-09-23 2013-09-13

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap