Przetarg numer 290083
Przedmiot:

Na dostawę, wymianę i montaż wodomierzy w lokalach będących własnością Skarbu Państwa w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Bydgoszczy ul. Gdańska 163A.

Data zamieszczenia:
2011-05-25
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na dostawę, wymianę i montaż wodomierzy w lokalach będących własnością Skarbu Państwa w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Bydgoszczy ul. Gdańska 163A.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na dostawę, wymianę i montaż wodomierzy w lokalach będących własnością Skarbu Państwa w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Bydgoszczy ul. Gdańska 163A.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-06-09 godzina: 09:45, miejsce: Siedziba Zamawiającego pok. 108 biuro podawcze parter
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Usługa szkoleniowa dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Nysie Kurs malarza poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Rozbudowa  i modernizacja obiektu I/ZUS w Gorlicach przy ul. Władysława Jagiełły 14, realizowane przez Oddział ZUS w Nowym Sączu
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
801855 Przebudowa kanalizacji deszczowej na placu manewrowym przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Włocławku ul. Zielna 2/4 - Działka Nr 58/2, 59/2, 60/2 KM 90 kujawsko-pomorskie 2014-08-18 2014-07-31
781940 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Błonie 24 w Inowrocławiu kujawsko-pomorskie 2014-07-01 2014-06-16
777436 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i węzłów cieplnych budynków nr 1, 3, 4 i 5 kujawsko-pomorskie 2014-06-23 2014-06-05
720042 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK przy ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy kujawsko-pomorskie 2014-02-24 2014-01-29
689901 Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania dla potrzeb JW 1641 W Inowrocławiu kujawsko-pomorskie 2013-12-05 2013-11-20
658926 REMONT WĘZŁA CIEPLNEGO DWUFUNKCYJNEGO (C.O. I C.W.U) W BUDYNKU WKU PRZY UL. OKRĘŻNEJ 25A WE WŁOCŁAWKU kujawsko-pomorskie 2013-10-09 2013-09-20
657985 Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Polna w Janikowie - Kołuda Mała kujawsko-pomorskie 2013-10-04 2013-09-19

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap