Przetarg numer 289245
Przedmiot:

Przebudowa drogi krajowej Nr 17 /Warszawa/ Zakręt - Lublin - Zamość - Hrebenne - Granica Państwa na odcinku obwodnicy m. Krasnystaw od km 139+676,00 do km 145+100, z wyłączeniem przebudowy w km 143+213,00 drogi krajowej Nr 17 skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 842 w m. Krasnystaw wraz z dojazdami

Data zamieszczenia:
2011-05-24
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi krajowej Nr 17 /Warszawa/ Zakręt - Lublin - Zamość - Hrebenne - Granica Państwa na odcinku obwodnicy m. Krasnystaw od km 139+676,00 do km 145+100, z wyłączeniem przebudowy w km 143+213,00 drogi krajowej Nr 17 skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 842 w m. Krasnystaw wraz z dojazdami
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi krajowej Nr 17 /Warszawa/ Zakręt - Lublin - Zamość - Hrebenne - Granica Państwa na odcinku obwodnicy m. Krasnystaw od km 139+676,00 do km 145+100, z wyłączeniem przebudowy w km 143+213,00 drogi krajowej Nr 17 skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 842 w m. Krasnystaw wraz z dojazdami obejmuje dwie części: Część nr 1: Remont mostu przez rzekę Żółkiewkę w km 143+488,57 Część nr 2: Remont mostu przez rzekę Wieprz w km 144+487,09. W zakres niniejszego zamówienia dla każdej z dwóch części wchodzi: 1.Remont mostu, 2.Remont ścianek szczelnych i odwodnienie mostu, 3.Wzmocnienie filarów, 4.Umocnienie skarp rzeki
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 5 miesięcy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: część nr 1: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 ) część nr 2: 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100 )
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-06-09 godzina: 11:00, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21, pok. nr 55. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.06.2011r. o godz. 11:15 w pok. nr 124
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z PCV w sali gimnastycznej, szatni, korytarzu, klatkach schodowych, oraz  naświetla okienne z kształtek szklanych w sali  gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku przy ul Andriolliego 76 poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
755156 Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 1065L Liszna - Nowosiółki w km 0+336 i w km 0+838 w miejscowości Liszna, zniszczonych w wyniku powodzi w 2013r lubelskie 2014-04-29 2014-04-14
750289 Przebudowa (remont) drogi gminnej nr 109141L (ul. Polna) w miejscowości Turobin lubelskie 2014-04-29 2014-04-03
749620 Roboty budowlane polegające na modernizacji stacji paliw w Lublinie lubelskie 2014-04-23 2014-04-02
749155 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 111591L w MIEJSCOWOŚCI WIEPRZÓW ORDYNACKI lubelskie 2014-04-17 2014-04-01
743163 Wykonanie robót budowlanych pn. Remont nawierzchni dróg gminnych oraz ulic w miejscowościach: Tarzymiechy, Wirkowice Drugie, Tarnogóra oraz Izbica lubelskie 2014-04-04 2014-03-19
739012 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107182L w miejscowości Piotrków Drugi od km 0+006,00 do km 0+290,00 Gmina Jabłonna, powiat lubelski, woj. Lubelskie lubelskie 2014-03-27 2014-03-12
738988 Roboty budowlane pn: Modernizacja (przebudowa) nawierzchni drogi gminnej nr 107152L w miejscowości Skrzynice Pierwsze od km 0+000 do km 0+430,00 Gmina Jabłonna, powiat lubelski, województwo lubelskie lubelskie 2014-03-27 2014-03-12

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap