Przetarg numer 564389
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki

Data zamieszczenia:
2013-03-15
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: a) sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, 2)Inwestycja podlegająca nadzorowi polegać będzie na wykonaniu wyodrębnionych odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Karolina, Stara Niedziałka, Osiny i Nowe Osiny. Budowa będzie dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres nadzoru będzie obejmował w szczególności następujący zakres robót : 1.Karolina (ul. Główna, Zdrojowa, Familijna) - kanalizacja sanitarna: - z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR 34 SN8 o śr. 200x5.9 mm - 2459.1 m Studnie: - studnie z kręgów betowych śr. 1200 mm klasy min. B-35 wg PN-EN 1917 z włazem typu ciężkiego wg PN-H-74051/02 klasy D-400 wypełnionym betonem z ryglem zabezpieczającym przed kradzieżą - 58 szt. - studnie z tworzyw sztucznych PE wg PN-B-10728 o śr. 425 mm - 6 szt. Przepompownie ścieków: przepompownia ścieków PS-1 szt. 1 W przypadku ulicy Familijnej zakres obejmuje główną sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do pierwszej studni (włącznie) od strony sieci, na terenie działek prywatnych. 2.Stara Niedziałka (ul. Mazowiecka, Natolin, Miłosza, Zielona, Osiedlowa, Łąkowa, Lotniskowa) - kanalizacja sanitarna: - z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR 34 SN8 o śr. 200x5.9 mm - 5599.5 m - z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR 34 SN8 o śr. 250x6.6 mm - 515.3 m kanalizacja tłoczna - z rur PE HD klasy 100 SDR 17 o śr. 90 mm - 215.00 m - z rur PE HD klasy 100 SDR 17 o śr. 125 mm - 503.10 m Studnie: - studnie z kręgów betowych śr. 1200 mm klasy min. B-35 wg PN-EN 1917 z włazem typu ciężkiego wg PN-H-74051/02 klasy D-400 wypełnionym betonem z ryglem zabezpieczającym przed kradzieżą - 133 szt. - studnie rozprężne j.w. - 2 szt. - studnie z tworzyw sztucznych PE wg PN-B-10728 o śr. 425 mm - 53 szt. Przepompownie ścieków: - przepompownia ścieków PS-1 szt. 1 - przepompownia ścieków PS-4 szt. 1 3.Osiny i Nowe Osiny (ul. Św. Józefa, Miodowa, Wiejska, Piękna, Kwiatowa, Jaśminowa) - kanalizacja sanitarna: - z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR 34 SN8 o śr. 200x5.9 mm - 2619.1 m kanalizacja tłoczna - z rur PE HD klasy 100 SDR 17 o śr. 90 mm - 109.10 m Studnie: - studnie z kręgów betowych śr. 1200 mm klasy min. B-35 wg PN-EN 1917 z włazem typu ciężkiego wg PN-H-74051/02 klasy D-400 wypełnionym betonem z ryglem zabezpieczającym przed kradzieżą - 55 szt - studnie rozprężne j.w. - 2 szt. - studnie z tworzyw sztucznych PE wg PN-B-10728 o śr. 425 mm - 30 szt Przepompownie ścieków: - przepompownia ścieków PS-2 szt. 1 -przepompownia ścieków PS-5 szt. 1 3)Szczegółowa dokumentacja techniczna realizowanego zadania inwestycyjnego zamieszczona jest na stronie internetowej Gminy Mińsk Mazowiecki pod adresem http://www.bip.minskmazowiecki.pl/index.php?id=730 w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy robót zadania pn. Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie czynności przewidziane dla Inspektora Nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 4)Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do pobytów na budowach w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde wezwanie Zamawiającego, z tym, że w okresie przewidywanego trwania robót budowlanych, tj. kwiecień 2013 - 30.11.2014 ilość pobytów osoby z uprawnieniami sanitarnymi na terenie budowy nie może być mniejsza niż w trzy (trzy pobyty w dowolne, odrębne dni robocze) w jednym tygodniu, przy czym sumaryczna ilość godzin pobytów nie może być mniejsza w niż 12. Do w/w ilości godzin będzie wliczana praca dotycząca realizacji zamówienia, świadczona w siedzibie Zamawiającego, przy użyciu własnego wyposażenia biurowego tzn. komputera przenośnego. Godziny pobytów będą naliczane w siedzibie Zamawiającego od momentu dokonania wpisu do rejestru pobytów do momentu złożenia kolejnego wpisu kończącego pobyt. Rejestracja będzie prowadzona w godzinach pracy Zamawiającego. 5)W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w skład podstawowych obowiązków wchodzą: a) Na etapie prowadzenia robót budowlanych: - prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem robót i ich finansowaniem, zgodnie z harmonogramem tych robót, -uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, -podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót, -prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z Prawem budowlanym, -pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie; Inspektor Nadzoru koordynuje i odpowiada za osoby nadzorujące roboty w branżach, w których sam nie posiada uprawnień, - stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora, - pomoc przy rozliczeniach związanych z realizacją robót, opracowywanie dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji robót, w tym w szczególności dokumentów wymaganych do rozliczania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, -współpraca z Inwestorem, projektantami i wykonawcami w zakresie realizowanych robót budowlanych, -podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony interesów Inwestora, Sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 25, 26 i 27 Prawa budowlanego oraz zasadami działania inspektora nadzoru, to jest w szczególności: - kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami bhp, SANEPID, ppoż., ochrony środowiska, - sprawdzanie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych, - prowadzenie dziennika budowy stanowiący dokument pomocniczy i dokonywania w nim wpisów, - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; - uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych, - rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu lub rzeczoznawców, - bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z wykonawcami, podwykonawcami oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur, - bieżące informowanie Inwestora o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji, - zorganizowanie i dokonanie przy udziale Inwestora oraz osób nadzorujących wykonanie instalacji sanitarnych, odbiorów częściowych i końcowego robót budowlanych oraz protokolarne przekazanie Inwestorowi zrealizowanego zakresu inwestycji, -sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, b) Po zakończeniu robót budowlanych: - Rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego wraz ze sprawdzeniem kosztorysu powykonawczego (w przypadku wystąpienia), -Przygotowanie kompletu dokumentów do dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00. zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki w kancelarii pok. 102, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.minskmazowiecki.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2013-03-25 godzina: 10:00, miejsce: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki pok. 102
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Dostawa lekkiego oleju opałowego dla obiektów Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów  ul. Nowotarskiego 9/4;  33-380 Krynica Zdrój poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Dostawa paliw płynnych dla Urzędu Gminy w Sadkach.
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
807782 Inspektor nadzoru na Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Boguty-Żurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamieńczyk-Borowy, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk -Pierce, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Konarze, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-Łuby zadanie II Kamieńczyk-Pierce, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-Łuby mazowieckie 2014-08-29 2014-08-14
807762 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy przepompowni, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, remontu drenażu opaskowego oraz montaż izolacji wodoodpornej mazowieckie 2014-08-25 2014-08-14
797801 Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania Budowa Sieci Wodociągowej na odcinku SUW Kielczykowizna - Wola Ręczajska - Wola Cygowska, gm. Poświętne mazowieckie 2014-08-04 2014-07-22
793624 PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATOWEGO NR 50 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ mazowieckie 2014-07-21 2014-07-11
792334 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Modernizacja Stadionu Miejskiego - przebudowa trybun mazowieckie 2014-07-18 2014-07-09
791147 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego w tym Budowa Pawilonu Internistycznego wraz z Pracownią Diagnostyczno-Endoskopową. mazowieckie 2014-07-15 2014-07-07
789109 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu budowlanego i dokumentacji projektowej oraz nad realizacją robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, z możliwością składania ofert częściowych mazowieckie 2014-07-10 2014-07-02

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap