Przetarg numer 557382
Przedmiot:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pcim

Data zamieszczenia:
2013-02-26
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pcim
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pcim Charakterystyka gminy Pcim: Powierzchnia gminy Pcim wynosi: 88,59 km? Liczba mieszkańców gminy Pcim wynosi 10 807 osób Szacunkowa liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne w Gminie Pcim wynosi: 2600 nieruchomości. II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : 1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pcim z następujących sołectw: - Pcim- Centrum - Pcim - Sucha - Pcim Krzywica - Stróża Górna - Stróża Dolna - Trzebunia Szczegółowy Wykaz ról stanowi załącznik do SIWZ 2. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór z przed posesji indywidualnie od każdego gospodarstwa domowego całej masy odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny, bez względu na warunki atmosferyczne, transport i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach wskazanych w uchwale Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego z późn. zm. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, należy przekazać do regionalnej instalacji przetwarzana odpadów komunalnych zgodnie z ww. uchwałą oraz zmianami uchwały. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonawca zobowiązany jest bez względu na warunki atmosferyczne do odbioru i zagospodarowania każdej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości - gromadzonych w sposób opisany w załączniku do SIWZ Sposób segregacji. Szacunkowa liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne w Gminie Pcim wynosi: 2600 nieruchomości. 2) Worki o pojemności od 80 l do 120 l z folii LDPE- grubość min. 60 mikronów na : odpady pozostałe oraz na odpady segregowane w poszczególnych posesjach bezpłatnie zapewnia Wykonawca. W przypadku zgłoszenia przez gospodarstwa domowe zapotrzebowania na pojemniki na odpady ulegające biodegradacji w kolorze brązowym o pojemności 80l oraz zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki w zamian za worki na odpady pozostałe i odpady zbierane w sposób selektywny o pojemności od 80 l do 120 l ( wskazany w załączniku do SIWZ Sposob segregacji ), koszt zakupu lub najmu pokrywa właściciel nieruchomości. 3) Wykonawca do dnia 24 czerwca 2013 r., wyposaży właścicieli nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego w worki z folii LDPE - grubość min. 60 mikronów o pojemności od 80 l do 120 l w szacowanej ilości 2600 kompletów przeznaczone na gromadzenie odpadów, tj.: odpady pozostałe, szkło papier, tekturę, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, pieluchy jednorazowe, odpady zielone. Komplet worków składa się z pięciu sztuk z podziałem wyszczególnionym w załączniku do SIWZ sposób segregacji. 4) Worki/ pojemniki powinny być w kolorach wskazanych w załączniku do SIWZ Sposób segregacji oraz oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadach nazwą, adresem, numerem telefonu wykonawcy. 5) Worki należy przekazywać na bieżąco właścicielowi nieruchomości w systemie: za każdy odebrany napełniony worek danej frakcji odpadów wykonawca na posesji pozostawia worek pusty. 6) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych -odpadów komunalnych z częstotliwością zawartą w załączniku do SIWZ Harmonogram odbioru odpadów. 7) Wykonawca dostarczy do każdego gospodarstwa domowego, które zgłosiło zapotrzebowanie pojemnik na odpowiedni rodzaj odpadów zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego wykazem gospodarstw domowych, do 14 dni po otrzymaniu informacji od Zamawiającego. Przekazanie nastąpi podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 8) Wykonawca w dniu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma obowiązek sprawdzić przyjmowane odpady pod kątem selektywnej zbiórki, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 9) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wskazane placówki oświaty zlokalizowane na terenie Gminy Pcim, w szacunkowej ilości - 10 sztuk w specjalnie oznakowane pojemniki przeznaczone na zbieranie zużytych baterii i akumulatorów, innych niż przemysłowe i samochodowe oraz opróżniać je po zgłoszeniu o ich wypełnieniu w najbliższym terminie odbioru odpadów komunalnych w danej miejscowości. 10) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i problematycznych będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą - 2 razy w roku. O terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy gminy zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty. Na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych problematycznych z terenu całej gminy Zamawiający zakłada 7 dni roboczych. 11) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane frakcje odpadów. 12) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane odbiorem odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 13) Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w Gminie Pcim, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Pcim , na terenie, do którego posiada tytuł prawny. 14) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny do instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów wskazanych w uchwale Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Woj. Małopolskiego z późn. zm. 4. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie: Szacunkowa liczba nieruchomości (gospodarstw domowych) - 2600. W trakcie trwania zamówienia przewiduje się wzrost liczby gospodarstw domowych oraz liczby mieszkańców o 5 %. Liczba worków do gromadzenia odpadów pozostałych i worków do selektywnej zbiórki odpadów rocznie wynosi: 180 000 szt. Ponadto, Zamawiający wymaga zabezpieczenie worków w poszczególnych kolorach w ilości 20% podstawowego zamówienia, które zostanie zdeponowane w siedzibie Zamawiającego. Ilość wytworzonych odpadów na terenie gminy Pcim nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez gospodarstwa domowe. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki i transportu wynosi: Odpady zmieszane 1300 Mg/12 miesięcy ,odpady segregowane 300 Mg/12 miesięcy, Odpady wielkogabarytowe i problematyczne 50 Mg /12 miesięcy, odpady ulegające biodegradacji 50 mg/12 miesięcy. III Wykonawca zobowiązany jest: 1) posiadać co najmniej trzy pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, a także co najmniej dwa pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej 2) trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, 3) posiadać na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania, 4) zapewnić, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 5) zapewnić, aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady 6) zabezpieczyć pojazdy i urządzenia przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, 7) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. 8) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odebrane odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne oraz pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta e-mail) powiadomić o tym Zamawiającego, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni. 9) Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (segregowanych) ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pcim. 10) Wykonawca, zobowiązany jest do przekazywania Zamawiajacemu sprawozdań zgodnie z art. 9 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), 11) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 12 000.00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100)
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/bip/pcim
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2013-03-13 godzina: 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 4 Sekretariat
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Dostawa filmów video (DVD) i audiobooków poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Sukcesywne dostawy na koszt Oferenta lateksów do wykonywania badań laboratoryjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach.
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
796728 ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAWOJA W ROKU 2014 małopolskie 2014-07-28 2014-07-18
790362 ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAWOJA W ROKU 2014 małopolskie 2014-07-14 2014-07-04
785647 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych w ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/42/2014 małopolskie 2014-07-03 2014-06-25
783834 Świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych oraz magnetycznych i optycznych nośników informacji wytworzonych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nr zamówienia: DZP-291-2064/2014 małopolskie 2014-06-27 2014-06-18
780008 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy ŁUKOWICA poprzez odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych małopolskie 2014-06-23 2014-06-11
773883 Usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwienia odpadów medycznych małopolskie 2014-06-06 2014-05-29
773634 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stryszów małopolskie 2014-06-05 2014-05-28

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap