Przetarg numer 513002
Przedmiot:

Nr sprawy: ROA.271. 45 .2012 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku na Ośrodek Terapii Zajęciowej osób Niepełnosprawnych w Konarzewie, ul. Poznańska z przeznaczeniem na : Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej

Data zamieszczenia:
2012-11-16
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nr sprawy: ROA.271. 45 .2012 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku na Ośrodek Terapii Zajęciowej osób Niepełnosprawnych w Konarzewie, ul. Poznańska z przeznaczeniem na : Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1.Kod CPV: 71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego 3.2. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku na Ośrodek Terapii Zajęciowej osób Niepełnosprawnych w Konarzewie, ul. Poznańska z przeznaczeniem na : Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym : a) Część I nadzoru: współpraca z Zamawiającym w przygotowaniu inwestycji, co polegać będzie w szczególności na: -zapoznaniu się z dokumentacją -ocenie kosztorysów ofertowych pod względem zgodności z zamieszczonym ogłoszeniem o wykonanie robót budowlanych i przekazanie wykazu niezgodności Zamawiającemu b) Część II nadzoru: nadzór nad realizacją inwestycji, prowadzenie rad budowy i kontrola rozliczeń budowy, w tym w szczególności: -zgłoszenie Zamawiającemu uwag do części technicznej dokumentacji (projektów, specyfikacji, przedmiarów) -zapoznaniu się z warunkami terenowymi, -uczestnictwo w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót budowlanych, -sprawowanie nadzoru i kontrola zgodności realizacji inwestycji w zgodzie z przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych -sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem -egzekwowanie od wykonawcy robót wymaganych dokumentów potwierdzających jakość (np.: certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, świadectw jakości materiałów i urządzeń) -egzekwowanie właściwej jakości robót, -egzekwowanie od wykonawcy robót przypisanych mu obowiązków wobec podwykonawców w zakresie koordynacji, bezpieczeństwa, -kontrolowanie jakości i terminowości wykonywania robót -przygotowanie i przedstawianie comiesięcznych sprawozdań z postępu robót i realizacji nakładów finansowych, -kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, -uczestnictwo i prowadzenie narad na budowie organizowanych , -sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych obmiarów wykonanych robót, przy czym sprawdzenia należy dokonać w ciągu 4 dni roboczych od daty ich otrzymania, -sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót w ciągu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania, -opiniowanie wniosków i kosztorysów ofertowych Wykonawcy robót w sprawie zmiany technologii, materiałów i urządzeń, ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, a także informowanie Zamawiającego na bieżąco o zamiarze złożenia wniosku przez Wykonawcę, -współdziałanie z Zamawiającym w zakresie rozliczania inwestycji z wykonawcą robót budowlanych -stały nadzór nad realizowaną inwestycją, a w szczególności kontrola stanu zaawansowania robót, potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót , -bieżące informowanie Zamawiającego o wystąpieniu wad / usterek / braków i egzekwowanie ich usunięcia przez wykonawcę robót, -bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących nadzorowanych robót budowlanych mogących mieć wpływ na koszty, terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych, -dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, z przeprowadzonych sprawdzeń i badań, z rozruchów urządzeń, odbioru robót branżowych itp. w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę, -sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz protokolarny odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających (dokumentacja fotograficzna winna być załączona do Protokołu odbioru) -weryfikacja poprawności i kompletności oraz zatwierdzanie dokumentacji odbiorowej składanej przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbiorów częściowych i odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od daty jej przekazania przez Wykonawcę, -uczestniczenie w rozruchu technologicznym urządzeń wbudowanych w obiekt, -pisemne potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę robót gotowości do odbiorów częściowych i końcowego, -udział w odbiorach częściowych i końcowym, -udział na wezwanie Zamawiającego w kontrolach przeprowadzonych przez służby zewnętrzne (np.: PINB, Sanepid, Straż Pożarna) -w przypadku takiej potrzeby : opracowanie opinii określających zakres i charakter wad uznanych za nie nadające się do usunięcia wraz z podaniem wniosków ich wpływu na użytkowanie obiektu, a w przypadku stwierdzenia, że powstałe wady nie mają istotnego wpływu na użytkowanie obiektu określenie wielkości utraty wartości obiektu i kwoty obniżenia wynagrodzenia za te roboty, materiały lub urządzenia, -nadzór nad usunięciem stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego wad, usterek i braków, -udział w odbiorach dotyczących usunięcia wad/usterek/braków stwierdzonych przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, -prowadzenie i protokołowanie odbiorów, przeglądów oraz narad -realizacja obowiązków przypisanych inspektorowi nadzoru wynikających z umowy Wykonawcą robót budowlanych (Zał. 1) -wykonywanie innych obowiązków Inspektora Nadzoru wynikających z przepisów prawa oraz niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji. c) Część III nadzoru: -udział na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych i nadzór nad usunięciem stwierdzonych w ich trakcie trakcie wad, usterek i braków, -prowadzenie i protokołowanie odbiorów, przeglądów oraz narad w okresie gwarancji 3.2.1 Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać jakość materiałów i robót, jak również urządzeń, z jakością i standardami odpowiadającymi wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również sprawdzać ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji wykonania i odbioru robót i w dokumentacji projektowej oraz powinien zapobiegać zastosowaniu przez wykonawcę robót budowlanych zastosowaniu technologii, urządzeń bądź materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 3.2.2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest wyegzekwować od kierownika budowy i przekazać Zamawiającemu odpowiedni certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności, aprobatę techniczną itp. odnośnie zaoferowanych oraz użytych materiałów i urządzeń. 3.2.3. Do obowiązków Wykonawcy należy również pełen zakres czynności określonych dla inspektora nadzoru, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). 3.2.4. Wykonawca zobowiązuje się do wizyt na budowie oraz kontroli przebiegu prac budowlanych w wymiarze, który zapewni ciągłość prac, jednakże co najmniej 2 razy w tygodniu, w czasie trwania robót, co zobowiązuje się potwierdzać wpisem do dziennika budowy. 3.2.5. Wykonawca nie posiada prawa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności dotyczy to wydawania poleceń wykonywania robót dodatkowych, zamiennych bądź uzupełniających. 3.2.6. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, co do jakości prowadzonego nadzoru Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia na koszt Wykonawcy wykonanie ekspertyz, opinii, badań sprawdzających stan odebranych robót. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych działań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót, co do jakości są niezgodne z umową, a tym samym nadzór inwestorski był niedostateczny - to koszt pozyskania tych informacji oraz skutki z tym związane obciążą Wykonawcę. 3.3 Nadzorowane roboty budowlane obejmują : przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku realizowaną na podstawie Decyzji pozwolenia na budowę. Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegający przedmiotowemu nadzorowi znajduje się na stronie BIP pod adresem : http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl, Numer ogłoszenia w BZP : 241971 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012 3.4. Do realizacji zamówienia winien powstać zespół inspektorów posiadających uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branżach: - branża konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń - branża sanitarna bez ograniczeń - branża elektryczna bez ograniczeń Koordynatorem w zakresie poszczególnych branż będzie inspektor robót branży konstrukcyjno-budowlanej. 7.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do czasu upływu gwarancji i usunięciu wad, usterek, braków stwierdzonych w trakcie przeglądów gwarancyjnych. Przewidywany czas trwania umowy a) zakończenie robót budowlanych - data odbioru końcowego wrzesień 2013r b) upływ okresu gwarancji - 36 m-cy od daty odbioru końcowego październik 2016r przy czym terminy podano jedynie jako orientacyjne i nie stanowią one terminu zakończenia niniejszego zamówienia.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 48 miesięcy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2012-11-26 godzina: 11:00, miejsce: Urząd Gminy Dopiewo ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo, pok. nr 5 - Biuro Obsługi Klienta
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w 2013 roku poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi leśnej Na Starą Hutę
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
799475 prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ul. Batorowskiej w Batorowie wielkopolskie 2014-08-04 2014-07-25
795851 pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg wielkopolskie 2014-07-25 2014-07-17
794761 Nadzór inwestorski dla zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim. wielkopolskie 2014-07-28 2014-07-15
793057 pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg wielkopolskie 2014-07-21 2014-07-10
791942 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn:. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie. wielkopolskie 2014-07-23 2014-07-09
791871 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją zadania pn:. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie. wielkopolskie 2014-07-23 2014-07-09
791467 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową chodnika w Chwalibogowie w ramach przebudowy drogi Grzymysławice - Osowo, chodników w ul. Wojska Polskiego, ul. Sądowej i ul. Piastów we Wrześni wielkopolskie 2014-07-15 2014-07-08

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap