Przetarg numer 513002
Przedmiot:

Nr sprawy: ROA.271. 45 .2012 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku na Ośrodek Terapii Zajęciowej osób Niepełnosprawnych w Konarzewie, ul. Poznańska z przeznaczeniem na : Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej

Data zamieszczenia:
2012-11-16
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nr sprawy: ROA.271. 45 .2012 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku na Ośrodek Terapii Zajęciowej osób Niepełnosprawnych w Konarzewie, ul. Poznańska z przeznaczeniem na : Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1.Kod CPV: 71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego 3.2. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku na Ośrodek Terapii Zajęciowej osób Niepełnosprawnych w Konarzewie, ul. Poznańska z przeznaczeniem na : Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym : a) Część I nadzoru: współpraca z Zamawiającym w przygotowaniu inwestycji, co polegać będzie w szczególności na: -zapoznaniu się z dokumentacją -ocenie kosztorysów ofertowych pod względem zgodności z zamieszczonym ogłoszeniem o wykonanie robót budowlanych i przekazanie wykazu niezgodności Zamawiającemu b) Część II nadzoru: nadzór nad realizacją inwestycji, prowadzenie rad budowy i kontrola rozliczeń budowy, w tym w szczególności: -zgłoszenie Zamawiającemu uwag do części technicznej dokumentacji (projektów, specyfikacji, przedmiarów) -zapoznaniu się z warunkami terenowymi, -uczestnictwo w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót budowlanych, -sprawowanie nadzoru i kontrola zgodności realizacji inwestycji w zgodzie z przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych -sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem -egzekwowanie od wykonawcy robót wymaganych dokumentów potwierdzających jakość (np.: certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, świadectw jakości materiałów i urządzeń) -egzekwowanie właściwej jakości robót, -egzekwowanie od wykonawcy robót przypisanych mu obowiązków wobec podwykonawców w zakresie koordynacji, bezpieczeństwa, -kontrolowanie jakości i terminowości wykonywania robót -przygotowanie i przedstawianie comiesięcznych sprawozdań z postępu robót i realizacji nakładów finansowych, -kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, -uczestnictwo i prowadzenie narad na budowie organizowanych , -sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych obmiarów wykonanych robót, przy czym sprawdzenia należy dokonać w ciągu 4 dni roboczych od daty ich otrzymania, -sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót w ciągu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania, -opiniowanie wniosków i kosztorysów ofertowych Wykonawcy robót w sprawie zmiany technologii, materiałów i urządzeń, ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, a także informowanie Zamawiającego na bieżąco o zamiarze złożenia wniosku przez Wykonawcę, -współdziałanie z Zamawiającym w zakresie rozliczania inwestycji z wykonawcą robót budowlanych -stały nadzór nad realizowaną inwestycją, a w szczególności kontrola stanu zaawansowania robót, potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót , -bieżące informowanie Zamawiającego o wystąpieniu wad / usterek / braków i egzekwowanie ich usunięcia przez wykonawcę robót, -bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących nadzorowanych robót budowlanych mogących mieć wpływ na koszty, terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych, -dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, z przeprowadzonych sprawdzeń i badań, z rozruchów urządzeń, odbioru robót branżowych itp. w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę, -sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz protokolarny odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających (dokumentacja fotograficzna winna być załączona do Protokołu odbioru) -weryfikacja poprawności i kompletności oraz zatwierdzanie dokumentacji odbiorowej składanej przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbiorów częściowych i odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od daty jej przekazania przez Wykonawcę, -uczestniczenie w rozruchu technologicznym urządzeń wbudowanych w obiekt, -pisemne potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę robót gotowości do odbiorów częściowych i końcowego, -udział w odbiorach częściowych i końcowym, -udział na wezwanie Zamawiającego w kontrolach przeprowadzonych przez służby zewnętrzne (np.: PINB, Sanepid, Straż Pożarna) -w przypadku takiej potrzeby : opracowanie opinii określających zakres i charakter wad uznanych za nie nadające się do usunięcia wraz z podaniem wniosków ich wpływu na użytkowanie obiektu, a w przypadku stwierdzenia, że powstałe wady nie mają istotnego wpływu na użytkowanie obiektu określenie wielkości utraty wartości obiektu i kwoty obniżenia wynagrodzenia za te roboty, materiały lub urządzenia, -nadzór nad usunięciem stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego wad, usterek i braków, -udział w odbiorach dotyczących usunięcia wad/usterek/braków stwierdzonych przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, -prowadzenie i protokołowanie odbiorów, przeglądów oraz narad -realizacja obowiązków przypisanych inspektorowi nadzoru wynikających z umowy Wykonawcą robót budowlanych (Zał. 1) -wykonywanie innych obowiązków Inspektora Nadzoru wynikających z przepisów prawa oraz niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji. c) Część III nadzoru: -udział na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych i nadzór nad usunięciem stwierdzonych w ich trakcie trakcie wad, usterek i braków, -prowadzenie i protokołowanie odbiorów, przeglądów oraz narad w okresie gwarancji 3.2.1 Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać jakość materiałów i robót, jak również urządzeń, z jakością i standardami odpowiadającymi wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również sprawdzać ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji wykonania i odbioru robót i w dokumentacji projektowej oraz powinien zapobiegać zastosowaniu przez wykonawcę robót budowlanych zastosowaniu technologii, urządzeń bądź materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 3.2.2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest wyegzekwować od kierownika budowy i przekazać Zamawiającemu odpowiedni certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności, aprobatę techniczną itp. odnośnie zaoferowanych oraz użytych materiałów i urządzeń. 3.2.3. Do obowiązków Wykonawcy należy również pełen zakres czynności określonych dla inspektora nadzoru, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). 3.2.4. Wykonawca zobowiązuje się do wizyt na budowie oraz kontroli przebiegu prac budowlanych w wymiarze, który zapewni ciągłość prac, jednakże co najmniej 2 razy w tygodniu, w czasie trwania robót, co zobowiązuje się potwierdzać wpisem do dziennika budowy. 3.2.5. Wykonawca nie posiada prawa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności dotyczy to wydawania poleceń wykonywania robót dodatkowych, zamiennych bądź uzupełniających. 3.2.6. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, co do jakości prowadzonego nadzoru Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia na koszt Wykonawcy wykonanie ekspertyz, opinii, badań sprawdzających stan odebranych robót. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych działań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót, co do jakości są niezgodne z umową, a tym samym nadzór inwestorski był niedostateczny - to koszt pozyskania tych informacji oraz skutki z tym związane obciążą Wykonawcę. 3.3 Nadzorowane roboty budowlane obejmują : przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku realizowaną na podstawie Decyzji pozwolenia na budowę. Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegający przedmiotowemu nadzorowi znajduje się na stronie BIP pod adresem : http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl, Numer ogłoszenia w BZP : 241971 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012 3.4. Do realizacji zamówienia winien powstać zespół inspektorów posiadających uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branżach: - branża konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń - branża sanitarna bez ograniczeń - branża elektryczna bez ograniczeń Koordynatorem w zakresie poszczególnych branż będzie inspektor robót branży konstrukcyjno-budowlanej. 7.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do czasu upływu gwarancji i usunięciu wad, usterek, braków stwierdzonych w trakcie przeglądów gwarancyjnych. Przewidywany czas trwania umowy a) zakończenie robót budowlanych - data odbioru końcowego wrzesień 2013r b) upływ okresu gwarancji - 36 m-cy od daty odbioru końcowego październik 2016r przy czym terminy podano jedynie jako orientacyjne i nie stanowią one terminu zakończenia niniejszego zamówienia.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 48 miesięcy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2012-11-26 godzina: 11:00, miejsce: Urząd Gminy Dopiewo ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo, pok. nr 5 - Biuro Obsługi Klienta
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w 2013 roku poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi leśnej Na Starą Hutę
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
812274 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową skrzyżowania ulic Opieszyn - Harcerska oraz nad przebudową nawierzchni chodników w ul. Opolskiej i ul. Kosynierów we Wrześni wielkopolskie 2014-09-04 2014-08-28
808822 Pełnienie nadzoru inwestorskiego - II zadania wielkopolskie 2014-08-28 2014-08-20
807745 Usługa pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją Budowa budynku dla Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie wielkopolskie 2014-08-22 2014-08-14
807594 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn:. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie wielkopolskie 2014-08-25 2014-08-14
807555 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją zadania pn:. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie wielkopolskie 2014-08-25 2014-08-14
805173 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy zespole Szkół Zawodowych i Licealnych Nowy Tomyśl Zespół Hal Sportowych wielkopolskie 2014-08-26 2014-08-08
805118 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg - III zadania wielkopolskie 2014-08-26 2014-08-08

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap