Przetarg numer 206235
Przedmiot:

ładowarka teleskopowa/2010

Data zamieszczenia:
2010-09-23
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ładowarka teleskopowa/2010
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup ładowarki teleskopowej fabrycznie nowej o wysięgu minimum 7 metrów i udźwigu maksymalnym minimum 4,5 tony. Wyposażenie dostarczonej ładowarki powinno być dostosowane do przepisów o ruch drogowym, aby umożliwić poruszanie się po drogach publicznych. SILNIK Wysokoprężny z turbosprężarką Moc - co najmniej 90 kW WYSIĘG I UDŹWIG Wysięgnik teleskopowy o maksymalnej wysokości podnoszenia do poziomu wideł co najmniej 7,00 m Maksymalny ciężar ładunku podnoszonego na widłach co najmniej 4500 kg Co najmniej 3 t ładowności na widłach na wysokości 6 m Zasięg do przodu na maksymalnej wysokości liczony od krawędzi opon do środka wideł co najmniej 1,5 m UKŁAD HYDRAULICZNY Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o wydajności co najmniej 150 l na min UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU Przeniesienie napędu za pomocą przekładni hydrokinetycznej Skrzynia biegów - ręczna czterobiegowa z przyciskiem sprzęgła umieszczonym na dźwigni zmiany biegów Trzy tryby skrętu kół - skrętne przednie koła, skrętne wszystkie koła, układ jazdy bokiem tzw. układ kraba, wskaźnik ustawienia kół w pozycji na wprost w kabinie OPONY I KOŁA Opony o rozmiarze 24 cale, przemysłowe o podwyższonej odporności na ścieranie, typ bieżnika SF UKŁAD HAMULCOWY Obie osie wyposażone w hamulce wielotarczowe WYPOSAZENIE KABINY WEWNĄTRZ Wielofunkcyjna dźwignia elektroniczna ze sterowaniem wszystkimi funkcjami wysięgnika teleskopowego i kierunkiem jazdy Wskaźnik przeciążenia maszyny z sygnalizacją świetlną i dźwiękową z możliwością wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej System bezpieczeństwa odcinający ruchy maszyny w przypadku przeciążenia z możliwością wyłączenia Ogrzewana kabina operatora Dolna część drzwi - metalowa Otwierana tylna szyba Instalacja elektryczna do halogenów na dachu wraz z halogenami Klimatyzacja Filtr przeciwpyłowy nawiewu kabiny Radio CD WYPOSAZENIE DODATKOWE prawe i lewe lusterko wsteczne tylne lusterko mocowane na końcu maszyny ułatwiające cofanie pomarańczowe migające światło ostrzegawcze 2 światła robocze z przodu i 2 z tyłu kabiny krata ochronna przedniej szyby szybkozłącze hydrauliczne osprzętu na wysięgniku WYMIARY MASZYNY Długość bez osprzętu nie więcej niż 5,5 metra Maksymalny promień skrętu liczony po zewnętrznej krawędzi opon nie więcej niż 4,5 m Konstrukcja tyłu maszyny zapewniająca, że największym promieniem skrętu jest promień liczony po zewnętrznej krawędzi tylnych kół WYPOSAŻENIE I OSPRZĘT Funkcja odwrotnego ciągu wentylatora chłodnicy Łyżka ładowarkowa o pojemności 4 m3 z wymienną listwą skrawającą do załadunku odpadów (paliw alternatywnych), z kratownicą ochronną zapobiegającą wypadaniu odpadów na maszynę Łyżka ładowarkowa o pojemności 3 m3 z wymienną listwą skrawającą do załadunku odpadów komunalnych z kratownicą ochronną zapobiegającą wypadaniu odpadów na maszynę Zamiatarka na szybkozłączu o szerokości nie mniejszej niż szerokość maszyny, hydraulicznie otwierany zbiornik na odpady (za pomocą siłownika hydraulicznego), zraszacz, szczotka trzpieniowa boczna Zbiornik na wodę 100litrów Łyżka o pojemności 0,3m3 Zużycie szczotek regulowane poprzez obniżenie szczotki Mechaniczne ustawienie kąta zamiatania Po zdemontowaniu zbiornika na śmieci ma służyć jako odmiatarka lub odśnieżarka Platforma narzędziowa, udźwig - minimum 300 kg, szerokość od 1,5 do 2 m Centralne smarowanie Trzystopniowy filtr powietrza Linia hydrauliczna dla osprzętu Sygnał ostrzegawczy przy cofaniu Zaczep transportowy WARUNKI SERWISU I GWARANCJI: 36 miesięcy Autoryzację producenta na wykonywanie czynności serwisowych - oświadczenie Punkt serwisowy w promieniu 60 km od siedziby zamawiającego Przed wyborem Wykonawcy Zamawiający przetestuje maszynę pod kątem przydatności dla firmy. Zamawiający odrzuci oferty pojazdów, które nie przeszły testów i demonstracji w siedzibie Zamawiającego co najmniej na 1 dzień przed terminem złożenia ofert i które nie posiadają homologacji.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 432500000
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30 dni
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj do dnia01.10.2010r 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)Pieniądzu- na konto Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Bełchatowie 24 8965 0008 2001 0006 4288 0001 b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z póź. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, 4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, 5.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6.Niezależnie od formy, w jakiej zostanie wniesione wadium, Zamawiający uzna za ważne tylko oferty zabezpieczone wadium, będącym w dyspozycji Zamawiającego. W przypadku wpłaty pieniężnej na konto Zamawiającego kwota wadium musi realnie wpłynąć na bankowe konto - czego potwierdzenie będą stanowić wyciągi bankowe. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie ksero dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego poświadczonego z zgodność z oryginałem . Dokumenty, o których mowa w ppkt.2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany z ofertą. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a, 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14.Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.eko-region.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2010-10-01 godzina: 09:00, miejsce: ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów sekretariat 1 piętro
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Wydobycie przeszkód nawigacyjnych z dna basenu portowego w pasie do 25 metrów od nabrzeży/pirsów/mola w Porcie Wojennym Gdynia. poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Budowa terenu rekreacyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z bieżnią i podium w miejscowości Kmiecin
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
253589 ładowarka kołowa/2010 łódzkie 2010-12-22 2010-12-13

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap