Przetarg numer 206819
Przedmiot:

Kompleksowa obsługa kotłowni

Data zamieszczenia:
2010-09-24
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa kotłowni
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa kotłowni znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I Stopnia w Miliczu przy ul. Kopernika 18. W ramach świadczonej usługi Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia dostawy energii cieplnej do wszystkich budynków szkolnych (dla podgrzania wody użytkowej i centralnego ogrzewania) podłączonych do kotłowni. W ramach kompleksowej obsługi kotłowni Zleceniobiorca dokonywał będzie na własny koszt i rachunek zakupów paliwa niezbędnego do wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania paliwa ekologicznego : słomy żytniej, siana, ścinek drzewnych zgodnego z wymogami producenta urządzeń grzewczych zainstalowanych w kotłowni.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091114004
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000 zł przelewem na konto szkoły : BS Milicz 85 9582 0000 2000 0000 0925 0002 do dnia 06.10.2010 r. do godz. 9.00 Uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, wygrywającemu przetarg zwrot wadium następuje w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku nie zawarcia umowy z przyczyn wygrywającego przetarg następuje przepadek wadium na rzecz Zamawiającego.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp2milicz.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2010-10-06 godzina: 09:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu, ul. Kopernika 18 w pokoju nr 10
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Dostawy: kartonu, papieru offsetowego i papieru ozdobnego (nr sprawy 10/II/2010) poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Bartłomiejowice, Mareczki gm. Wąwolnica
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
778775 SUKCESYWNE DOSTAWY PELLETU w okresie od lipca 2014 r do czerwca 2015 r do kotłowni w Domu Pomocy Społecznej ul. Chłopska 1, w Janowicach Wielkich dolnośląskie 2014-06-23 2014-06-09
766098 Sukcesywna dostawa paliwa drzewnego pelletu spełniającego parametry normy jakościowej DIN Plus do kotłowni Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4 w okresie od czerwca 2014 r. do czerwca 2015 r. dolnośląskie 2014-05-21 2014-05-12
726603 Dostawa opału - brykietu z drewna dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze dolnośląskie 2014-02-21 2014-02-13
713747 Dostawa peletu drzewnego do celów grzewczych Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy dolnośląskie 2014-01-20 2014-01-13
706399 Dostawa paliwa drzewnego - pellet do Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich (dla Filii w Rościsławicach). dolnośląskie 2013-12-23 2013-12-13
704255 Dostawa pelletu wraz z jego rozładunkiem do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie - Technikum w Ludowie Polskim nr sprawy 02/2013 dolnośląskie 2013-12-19 2013-12-11
697507 Dostawa pelletu wraz z jego rozładunkiem do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie - Technikum w Ludowie Polskim nr sprawy 01/2013 dolnośląskie 2013-12-10 2013-12-02

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap