Przetarg numer 183622
Przedmiot:

Dostawa skarpet

Data zamieszczenia:
2010-07-30
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa skarpet
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Skarpetki letnie koloru czarnego do ubioru polowego w ilości 3800 par; 2. Skarpetki zimowe koloru czarnego w ilości 3800 par;
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 183170004
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30 dni
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 2.300,00 zł
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bor.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2010-08-09 godzina: 13:00, miejsce: Biuro Ochrony Rządu, 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38,budynek nr 1, część B, pok. 7 (Kancelaria ogólna)
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Obsługa prawna dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Dostawa odzieży
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
51689 95/Ckt/09/UM/FZ mazowieckie 2009-09-04 2009-08-26
7196 Umundurowanie strażaka PSP mazowieckie 0000-00-00 2009-04-09
3058 Dostawa bielizny osobistej i pościeli (oznaczenie spr.: ZP-13-Log-2009) mazowieckie 0000-00-00 2009-04-24

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap