Przetarg numer 552981
Przedmiot:

Dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Kultury przy ul. Broniewskiego 4 w Chrzanowie

Data zamieszczenia:
2013-02-15
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Kultury przy ul. Broniewskiego 4 w Chrzanowie
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. dostawa i montaż platformy schodowej wraz z balustradą, która jest torem jezdnym o długości 14,5 m, pochwyt balustrady na wysokości 1,10 m, 5 przystanków, 1 zakręt 90 st., 2 zakręty 180 st., słupki z uchwytami do montażu szyb kolor szary RAL 7042, kasety przyzywowe zgodnie z dokumentacją - rys. A.03 ; balustrady schodowe bez wypełnienia kształt dostosowany do elementów toru jezdnego malowane proszkowo wys. 1,10 m ; wypełnienie balustrad od strony przestrzeni otwartych taflami szkła hartowanego i klejonego na systemowych mocowaniach punktowych - rys. A.03a 2. wykonanie dokumentacji techniczno - odbiorczej dla UDT 3. roboty instalacyjne elektryczne, wykonanie kompletnych pomiarów elektr. wraz z protokołami
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424160005
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 90 dni
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.moksir.chrzanow.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2013-02-26 godzina: 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji , 32-500 Chrzanów, ul. Broniewskiego 4 , pok. nr 19
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Organizacja i kompleksowa obsługa wydarzenia towarzyszącego promocji projektu Odtworzenie Zabytkowego, Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z Przebudową Kolejowej Infrastruktury Technicznej poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Dostawa okludera do zamykania PFO dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-14/2013)
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
606773 Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku MOKSiR przy ul. Broniewskiego 4 w Chrzanowie małopolskie 2013-06-28 2013-06-13
557077 Dostarczenie i montaż podnośnika śrubowego w Ośrodku Zdrowia w Słupcu małopolskie 2013-03-08 2013-02-25

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap