Przetarg numer 374793
Przedmiot:

Dostawa bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne dla pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.

Data zamieszczenia:
2011-11-23
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne dla pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 43 000 szt. bonów żywieniowych o nominale 7 zł na posiłki profilaktyczne dla pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. podlegających obsłudze Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Warszawie
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997708
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Liczba punktów realizujących bony
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poczta-polska.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-12-02 godzina: 10:30, miejsce: Poczta Polska S.A Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Warszawie, 00-941 Warszawa, ul. Świętokrzyska 31/33, (pok. nr 1 Dział Zamówień Publicznych, III piętro)
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Dostawy artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku w 2012 roku poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Ochrona osób i mienia w budynku: Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu przy ulicy Konstytucji 3 Maja 29, Prokuratury Rejonowej w Nisku przy ulicy Sandomierskiej 19, Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli przy ulicy Wolności 9 oraz Prokuratury Rejonowej w Mielcu przy ulicy Skłodowskiej 2
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
668396 Dostawa talonów na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o mazowieckie 2013-10-17 2013-10-09
589080 Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie mazowieckie 2013-06-04 2013-05-13
559756 Nr postępowania LA-04/02/2013 mazowieckie 2013-03-12 2013-03-05
475475 Dostawa talonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. mazowieckie 2012-09-14 2012-09-06
385713 Nr postępowania LA-73/11/2011 mazowieckie 2011-12-22 2011-12-15
360563 Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. mazowieckie 2011-11-03 2011-10-25
85863 Dostawa talonów żywieniowych przeznaczonych na posiłki profilaktyczne mazowieckie 2009-12-07 2009-11-27

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap