Przetarg numer 290560
Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Jaśminowej Grajewie

Data zamieszczenia:
2011-05-25
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Jaśminowej Grajewie
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Jaśminowej w Grajewie, polega na wykonaniu nw robót: 1) budowa sieci wodociągowej w ul.Jaśminowej na odcinku od W30 do W68, w tym: a) sieć wodociągowa z rur PCV o śr.110mm o długości 114,70mb, b) zasuwa kołnierzowa - 2szt. 2) budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Jaśminowej na odcinku od studni S19 do studni S23, w tym: a) kanalizacja sanitarna z rur PCV o śr.200mm o długości 94,5mb b) studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr.1200mm - 4szt.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 45 dni
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:bip.um.grajewo.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-06-15 godzina: 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok. nr 11
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Kanał Przerzutowy km 0+000-1+235, m. Piaseczno, Żabieniec, gm. Piaseczno poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Remont kondygnacji piwnicznej 
w budynku Nowa Chemia. Oznaczenie sprawy: OZ/B/13/JC/11
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
755148 Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo podlaskie 2014-04-30 2014-04-14
751916 Wzmocnienie mostu przez rzekę Rudnię w ciągu drogi powiatowej Nr 1470B w miejscowości Zabłudów wraz z przebudową dojazdów - przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Chodkiewicza w Zabłudowie podlaskie 2014-04-23 2014-04-07
751022 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn podlaskie 2014-04-23 2014-04-04
748018 Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym - SZ.271.16.2014 podlaskie 2014-04-14 2014-03-28
739655 Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narew podlaskie 2014-03-31 2014-03-13
737255 Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Turośni Kościelnej w rejonie ul. Wysokie podlaskie 2014-03-24 2014-03-07
730986 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w obrębie Leszczewo i Leszczewek podlaskie 2014-03-12 2014-02-24

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap