Przetarg numer 290560
Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Jaśminowej Grajewie

Data zamieszczenia:
2011-05-25
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Jaśminowej Grajewie
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Jaśminowej w Grajewie, polega na wykonaniu nw robót: 1) budowa sieci wodociągowej w ul.Jaśminowej na odcinku od W30 do W68, w tym: a) sieć wodociągowa z rur PCV o śr.110mm o długości 114,70mb, b) zasuwa kołnierzowa - 2szt. 2) budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Jaśminowej na odcinku od studni S19 do studni S23, w tym: a) kanalizacja sanitarna z rur PCV o śr.200mm o długości 94,5mb b) studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr.1200mm - 4szt.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 45 dni
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:bip.um.grajewo.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-06-15 godzina: 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok. nr 11
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Kanał Przerzutowy km 0+000-1+235, m. Piaseczno, Żabieniec, gm. Piaseczno poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Remont kondygnacji piwnicznej 
w budynku Nowa Chemia. Oznaczenie sprawy: OZ/B/13/JC/11
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
798457 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEGO SYSTEMU GOSPODARKI WODNO- KANALIZACYJNEJ - ETAP III CZĘŚĆ I - BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ W GRABÓWCE CZĘŚĆ II - BUDOWA WODOCIĄGU W SOWLANACH podlaskie 2014-08-07 2014-07-23
792924 Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka w zakresie zadania: ZADANIE I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków na osiedlu Buksztel -etap III. podlaskie 2014-07-24 2014-07-10
792629 Budowa wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach Popławce, Białobłockie, Wołkusze Gmina Kuźnica podlaskie 2014-07-25 2014-07-10
790606 Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny: Zadanie nr 1: Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Złotniki Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej - spinki wodociągowej na odcinku Lewickie-Stacja - Brończany Zadanie nr 3: Budowa sieci wodociągowej we wsi Ignatki i Księżyno Zadanie nr 4: Rozbudowa sieci wodociągowej gminnej w Księżynie - Kolonii Zadanie nr 5: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Olmontach podlaskie 2014-07-22 2014-07-04
790120 Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Surażu podlaskie 2014-07-21 2014-07-04
784913 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Małe podlaskie 2014-07-09 2014-06-24
784764 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Zabiele-Waszki-Górszczyzna-Kozioł-Czerwone i Wincenta podlaskie 2014-07-09 2014-06-24

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap