Przetarg numer 290560
Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Jaśminowej Grajewie

Data zamieszczenia:
2011-05-25
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Jaśminowej Grajewie
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Jaśminowej w Grajewie, polega na wykonaniu nw robót: 1) budowa sieci wodociągowej w ul.Jaśminowej na odcinku od W30 do W68, w tym: a) sieć wodociągowa z rur PCV o śr.110mm o długości 114,70mb, b) zasuwa kołnierzowa - 2szt. 2) budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Jaśminowej na odcinku od studni S19 do studni S23, w tym: a) kanalizacja sanitarna z rur PCV o śr.200mm o długości 94,5mb b) studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr.1200mm - 4szt.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 45 dni
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:bip.um.grajewo.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-06-15 godzina: 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok. nr 11
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Kanał Przerzutowy km 0+000-1+235, m. Piaseczno, Żabieniec, gm. Piaseczno poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Remont kondygnacji piwnicznej 
w budynku Nowa Chemia. Oznaczenie sprawy: OZ/B/13/JC/11
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
810309 Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Olmontach podlaskie 2014-09-09 2014-08-22
809002 Remont instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z dachu budynku do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie izolacji ściany budynku wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. M. C. Skłodowskiej 6/1 w Białymstoku (część XIX) nr sprawy: TT.263.68.2014. podlaskie 2014-09-04 2014-08-20
807511 Remont sieci wodociągowej i budowa przyłączy w miejscowości Czyże podlaskie 2014-09-03 2014-08-14
806870 Budowa kanału sanitarnego tłocznego i sieci wodociągowej w wsi Jaświły i Jaświłki. podlaskie 2014-09-03 2014-08-13
803999 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Duże wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka Stara - etap II w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej podlaskie 2014-08-21 2014-08-06
803912 Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Suwałk - Część II podlaskie 2014-08-21 2014-08-06
801439 Remont instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z dachu budynku do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie izolacji ściany budynku wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. M. C. Skłodowskiej 6/1 w Białymstoku (część XVI) - Nr sprawy: TT.263.61.2014. podlaskie 2014-08-14 2014-07-30

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap