Przetarg numer 192089
Przedmiot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie

Data zamieszczenia:
2010-08-18
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Grębszowie, w tym: przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi linii 143 relacji Kalety - Wrocław Mikołajów, przejście pod droga krajowa nr 42 Namysłów- Rudniki oraz budowa sieci tranzytowej Gręboszów - Rychnów do węzła W2 w oparciu o dokumentacje techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowski. Miejsce realizacji zamówienia, miejscowość Gręboszów, nr obwodu 0015, nr działki ewidencyjnej; - siec kanalizacji sanitarnej 157/5, 230, 261/1, 261/2, 269, 274, 283, 285/1, 285/2, 285/4, 285/5, 288, 293, 294, 295, 296, 302, 315, 339, 346, 390/2, 397/3, 79/3, 223/2, - kolektor tłoczny na trasie Gręboszów-Rychnów. Gręboszów, obręb 0015, nr działek; 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 i miejscowość Rychnów, obręb 0051, nr działek 3, 13, 16, - sieć kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi linii 143 i droga krajowa nr 42, nr działki 273/11, 273/4, 300 (teren zamknięty), - przyłącza kanalizacyjne 79/4, 397, 103/1, 104, 105, 106/1, 115, 117/3, 117/5, 117/6, 118/3, 119, 120/1, 121, 155, 156, 157/2, 157/4, 158/2, 158/3, 158/4, 190/3, 191, 192/1, 192/2, 192/3, 193/2, 198/2, 198/3, 200, 201/2, 202, 203, 204/1, 205/1, 206/2, 207/1, 211, 212, 214/3, 214/6, 215/4, 216/1, 216/2, 217, 218/1, 219/1, 219/2, 220/1, 221, 222, 224/4, 226, 228, 229/2, 229/6, 231, 239, 251/1, 258/3, 258/5, 314/2, 391/2, 392/1, 397/3, 397/4. Zakres prac do wykonania; Siec kanalizacji sanitarnej; - rozbiórka nawierzchni, - roboty ziemne w tym przewierty pod torami PKP i droga krajowa nr 42, - sieć kanalizacji grawitacyjnej, - sieć kanalizacji tłocznej, - odtworzenie nawierzchni. Sieciowe przepompownie (szt 5) PG 1, PG 2, PG 3, PG 4, PG 5, - roboty ziemne, - dostawa i montaż przepompowni, - elementy zagospodarowania terenu przepompowni. Przyłącza kanalizacji sanitarnej; - rozbiórka nawierzchni, - roboty ziemne, - ułożenie przyłączy kanalizacji grawitacyjnej, - przyłącza ciśnieniowe, - przepompownie przydomowe, - odtworzenie nawierzchni. Kanalizacja tłoczna - tranzyt Gręboszów-Rychnów do węzła W2; - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę - rozbiórka nawierzchni, - roboty ziemne, - rurociągi sieci tłocznej z uzbrojeniem, - odtworzenie nawierzchni. Roboty elektryczne; - instalacje elektryczne przy przepompowniach sieciowych, - instalacje elektryczne przy przepompowniach przydomowych. Szczegółowy opis robót zawarto w projektach budowlanych, projektach wykonawczych i specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres prac do wykonania; Siec kanalizacji sanitarnej; - rozbiórka nawierzchni, - roboty ziemne w tym przewierty pod torami PKP i droga krajowa nr 42, - sieć kanalizacji grawitacyjnej, - sieć kanalizacji tłocznej, - odtworzenie nawierzchni. Sieciowe przepompownie (szt 5) PG 1, PG 2, PG 3, PG 4, PG 5, - roboty ziemne, - dostawa i montaż przepompowni, - elementy zagospodarowania terenu przepompowni. Przyłącza kanalizacji sanitarnej; - rozbiórka nawierzchni, - roboty ziemne, - ułożenie przyłączy kanalizacji grawitacyjnej, - przyłącza ciśnieniowe, - przepompownie przydomowe, - odtworzenie nawierzchni. Kanalizacja tłoczna - tranzyt Gręboszów-Rychnów do węzła W2; - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę - rozbiórka nawierzchni, - roboty ziemne, - rurociągi sieci tłocznej z uzbrojeniem, - odtworzenie nawierzchni. Roboty elektryczne; - instalacje elektryczne przy przepompowniach sieciowych, - instalacje elektryczne przy przepompowniach przydomowych. Szczegółowy opis robót zawarto w projektach budowlanych, projektach wykonawczych i specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres prac do wykonania; Siec kanalizacji sanitarnej; - rozbiórka nawierzchni, - roboty ziemne w tym przewierty pod torami PKP i droga krajowa nr 42, - sieć kanalizacji grawitacyjnej, - sieć kanalizacji tłocznej, - odtworzenie nawierzchni. Sieciowe przepompownie (szt 5) PG 1, PG 2, PG 3, PG 4, PG 5, - roboty ziemne, - dostawa i montaż przepompowni, - elementy zagospodarowania terenu przepompowni. Przyłącza kanalizacji sanitarnej; - rozbiórka nawierzchni, - roboty ziemne, - ułożenie przyłączy kanalizacji grawitacyjnej, - przyłącza ciśnieniowe, - przepompownie przydomowe, - odtworzenie nawierzchni. Kanalizacja tłoczna - tranzyt Gręboszów-Rychnów do węzła W2; - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę - rozbiórka nawierzchni, - roboty ziemne, - rurociągi sieci tłocznej z uzbrojeniem, - odtworzenie nawierzchni. Roboty elektryczne; - instalacje elektryczne przy przepompowniach sieciowych, - instalacje elektryczne przy przepompowniach przydomowych. Szczegółowy opis robót zawarto w projektach budowlanych, projektach wykonawczych i specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres prac do wykonania; Siec kanalizacji sanitarnej; - rozbiórka nawierzchni, - roboty ziemne w tym przewierty pod torami PKP i droga krajowa nr 42, - sieć kanalizacji grawitacyjnej, - sieć kanalizacji tłocznej, - odtworzenie nawierzchni. Sieciowe przepompownie (szt 5) PG 1, PG 2, PG 3, PG 4, PG 5, - roboty ziemne, - dostawa i montaż przepompowni, - elementy zagospodarowania terenu przepompowni. Przyłącza kanalizacji sanitarnej; - rozbiórka nawierzchni, - roboty ziemne, - ułożenie przyłączy kanalizacji grawitacyjnej, - przyłącza ciśnieniowe, - przepompownie przydomowe, - odtworzenie nawierzchni. Kanalizacja tłoczna - tranzyt Gręboszów-Rychnów do węzła W2; - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę - rozbiórka nawierzchni, - roboty ziemne, - rurociągi sieci tłocznej z uzbrojeniem, - odtworzenie nawierzchni. Roboty elektryczne; - instalacje elektryczne przy przepompowniach sieciowych, - instalacje elektryczne przy przepompowniach przydomowych. Szczegółowy opis robót zawarto w projektach budowlanych, projektach wykonawczych i specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty należy wykonać zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, projektem budowlanym, decyzja pozwolenie budowlane Nr AB-7351-36/43/2009 z dnia 30.10.2009 r. wydane przez Starostę Namysłowskiego i pozwolenie budowlane Nr IG.V-NZ-7111-3-3/10 z dnia 25.01.2010 r. wydane przez Wojewodę Opolskiego, przedmiarem robót, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacja geologiczno-inżynierska, sztuka budowlana, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta miejsca realizacji robót, zapoznanie się z projektem budowlanym, ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz innymi dokumentami) w celu oszacowania na własna odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy. niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy. Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze siwz, w tym również projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacja wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, wszelkimi zmianami do siwz sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień wynikających z pism uzgadniających lub decyzji z Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o., Zakład Telekomunikacji we Wrocławiu, ul. Puławskiego 52, 50-443 Wrocław, Polskimi Kolejami Państwowymi PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joanitów 13, 50-525 Wrocław, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu, ul. Księcia Jana Dobrego 1, 45-090 Opole, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-082 Opole. Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-082 Opole. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do; - prowadzenia robót zgodnie z projektem budowlanym wraz z wszystkimi uzgodnieniami, projektem wykonawczym, specyfikacja wykonania i odbioru robót, dokumentacja geologiczno-inżynierska, przedmiarem robót, - przedstawienia aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane, - przedstawienia dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) przepompowni ścieków, - przedstawienia protokołów badań i sprawdzeń urządzeń z rozruchu dopuszczających do eksploatacji, - przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów (grawitacyjnych, tłocznych i przyłączy) w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i filtracje wód gruntowych do kanału, badan gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i instalacji elektrycznych, - wykonania inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej sanitarnej po jej wykonaniu wraz z raportem inspekcji przy czym inspekcja ma potwierdzić prawidłowe wykonanie rurociągu. Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej musi charakteryzować się następującymi cechami; - czytelna ostrość obrazu, - wszystkie kinety i połączenia rur muszą być sfilmowane na całej długości, - zapis inspekcji ma potwierdzić faktycznie spadki dna kanału, -suma odcinków sfilmowanych musi zawierać całość przedmiotu zamówienia. odcinków sfilmowanych musi zawierać całość przedmiotu zamówienia. Dokumentacja po wykonaniu inspekcji obejmuje; - płytę CD z nagranym raportem, - mapę z zaznaczona trasa kanału, numerami studzienek, początkiem i końcem inspekcji, - wykresy spadku dna kanału, - foto raport uszkodzeń, - opis studzienek kanalizacyjnych, - obmiar wykonanych prac z wyszczególnieniem kolejnego numeru inspekcji, długości badanych odcinków drogi, materiału, z którego wykonany jest kanał, ilości wykonanych fotografii. Zapewnienie obsługi geodezyjnej; wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej. Namiar geodezyjny po wykonawczy w skali 1 : 500 w 2 egzemplarzach wykonany przez uprawnionego geodetę, w formie papierowej i numerycznej ( na nośniku elektronicznym), - wywozu gruzu, odpadów poza teren prowadzenia robót budowlanych, na składowisko odpadów, - zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy, a w szczególności; zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i wykonania organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego projektu, zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji, - wykonawca zobowiązany jest doprowadzić nawierzchnie ulic, trawników elewacji budynków i innych obiektów naruszonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do stanu pierwotnego, -wykonawca zobowiązany jest także dokonać wszelkich uzgodnień i ewentualnych opłat związanych z zajęciem pasa drogowego, opłat związanych z przejściem pod torami PKP oraz innych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.W razie konieczności wykonawca zapewni i wykona zastępczą organizacje ruchu kołowego na czas trwania robót wg projektu organizacji ruchu sporządzonego przez Wykonawcę, - wykonawca zobowiązany jest do szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót w pobliżu alei pomnikowej, lip drobnolistnych, rosnących wzdłuż grogi przez wieś Gręboszów. rosnących wzdłuż grogi przez wieś Gręboszów. Warunki wymagane do spełnienia przez wykonawce; - na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili przejęcia przez zamawiającego, uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne odtworzy i utrwali na własny koszt, - wszelkie koszty związane z aktualizacją decyzji i uzgodnień wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. Wykonawca pokryje również wszystkie koszty, o których mowa w decyzjach administracyjnych, - wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, - wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, - w przypadku konieczności odwodnienia terenu robót i zabezpieczenia przed dopływem wód wykonawca na własny koszt przeprowadzi niezbędne badania i sporządzi projekt odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli, warunków posadowienia budowli sąsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwe organa administracji państwowej.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 65 000,00 zł PLN
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.domaszowice.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2010-09-07 godzina: 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pok. nr 1 sekretariat
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kostrzynie w ramach programu Radosna Szkoła poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Event outdoorowy dla projektu pn. Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
812341 Remont kanalizacji deszczowej fi 800 w ulicy Kraszewskiego w Głuchołazach na działce 885. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r. opolskie 2014-09-12 2014-08-28
796993 Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Praszce opolskie 2014-08-05 2014-07-21
793567 Remont drogi gminnej 101614 O Krogulna - Siedlice w kilometrze: 1,00 - 1,10; 2,95 - 3,15; 3,40 - 3,50; 3,70 - 3,80 opolskie 2014-07-28 2014-07-11
783462 Budowa oświetlenia ul. Ludowej wraz z utwardzeniem drogi opolskie 2014-07-11 2014-06-18
781537 Przebudowa Małego Rynku opolskie 2014-06-30 2014-06-13
777278 Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Praszce opolskie 2014-06-20 2014-06-05
766951 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Ładza opolskie 2014-05-28 2014-05-13

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap