Przetarg numer 567689
Przedmiot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy w Gminie Bisztynek

Data zamieszczenia:
2013-03-22
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy w Gminie Bisztynek
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 6 -ma przepompowniami ścieków w miejscowości Sątopy w gminie Bisztynek wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej przepompowni ścieków w zakresie WLZ Wewnętrznej Linii Zasilającej Całkowita długość kanalizacji wynosi 4127,0 m w tym: 1 Kanalizacja grawitacyjna PVC 160mm, Lks 721,0m 2 Kanalizacja grawitacyjna PVC 200mm, Lks 1024,0m 3 Kanalizacja grawitacyjna PVC 200mm w rurze osłonowej, Lks 43,0m 4 Kan. graw. PE 200mm wykonana metodą przewiertu,Lks 105,0m 5 Kanalizacja grawitacyjna PVC 250mm, Lks 723,0m 6 Kanalizacja grawitacyjna PVC 250mm w rurze osłonowej, Lks 39,0m Razem 2655,0 m 7 Kanalizacja tłoczna PVC 90mm, L 343,0 m 8 Kanalizacja tłoczna PVC 110mm, L 989,0 m 9 Kanalizacja tłoczna PE 90mm w rurze osłonowej, L 75,0 m 10 Kanalizacja tłoczna PVC 110mm w rurze osłonowej, L 65,0m Razem 1472,0m 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1)wykopy liniowe pod kolektory, 2)kładzenie rurociągów - kanalizacji, 3) oznakowanie tras rurociągów, 4)wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych, 5)wykonanie studni kanalizacyjnych, 6) montaż zaworów i zasów, 7)montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych, 8)próby szczelności instalacji kanalizacyjnej, 9)montaż kompletów przepompowni, 10)wykonanie przyłącza elektrycznego, wykonanie ogrodzenia z siatki przy przepompowniach, 11)wykonanie nawierzchni dojazdowych przy przepompowniach, 12)po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000 zł. Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy pzp. 3.Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona z postępowania bez rozpatrywania. Informacje dodatkowe: wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.: 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_-_wiejska
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2013-04-08 godzina: 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Bisztynku ul. Kościuszki 2 11-230 Bisztynek pokój nr 14
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie budowy obwodnicy m. Hrubieszów w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski-granica państwa poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Zakup używanego samochodu ciężarowego typu wywrotka z napędem 6x6
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
757390 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim warmińsko-mazurskie 2014-05-05 2014-04-17
723378 Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4 warmińsko-mazurskie 2014-02-27 2014-02-06
711763 Budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4,25 km w rejonie ulic Kornatki i Słonecznej w Nowym Mieście Lubawskim w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego warmińsko-mazurskie 2014-01-21 2014-01-07
660210 Budowa uzupełniających odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicach Kopernika i Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim warmińsko-mazurskie 2013-10-08 2013-09-24
654751 Budowa zbiorczego zaopatrzenie w wodę wsi Solanka - Kolonia oraz kanalizacji sanitarnej Sinczyk, Siniec, Siniec Kolonia, Kąty , Leśny Rów, Silec, gmina Srokowo warmińsko-mazurskie 2013-10-01 2013-09-13
651178 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśnym w Gutkowie w ramach aglomeracji Olsztyn warmińsko-mazurskie 2013-09-24 2013-09-06
572895 Rozwiązanie problemów gospodarki wodno- ściekowej na obszarze aglomeracji Kowale Oleckie warmińsko-mazurskie 2013-04-22 2013-04-05

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap