Przetarg numer 185510
Przedmiot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kłobuck obręb Przybyłów i Libidza stanowiące - Zadanie 3, Kontrakt 6, realizowane w ramach Projektu Funduszu Spójności nr POIS.01.01.00-00-034/08 pn.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia:
2010-08-03
Treść przetargu:
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kłobuck obręb Przybyłów i Libidza stanowiące - Zadanie 3, Kontrakt 6, realizowane w ramach Projektu Funduszu Spójności nr POIS.01.01.00-00-034/08 pn.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kłobuck obręb Przybyłów i Libidza stanowiące - Zadanie 3, Kontrakt 6, realizowane w ramach Projektu Funduszu Spójności nr POIS.01.01.00-00-034/08 pn.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Wykonanie (wg. czerwonego FIDIC-a: warunki kontraktowe na budowę dla robót budowlano-inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego, 2 wydanie angielsko-polskie 2004, tłumaczenie pierwszego wydania z 1999r. SIDiR). Kontrakt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków, przyłączami wodociągowymi i monitoringiem do przepompowni ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi do pierwszej studni na posesji, na terenie miejscowości: Kłobuck obręb Przybyłów i Libidza. Zakres rzeczowy kontraktu: 1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 5 833 mb 2. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości 1 494 mb 3. Pompownie sieciowe ścieków sanitarnych P1; P3; P4; P5 wraz z przyłączem wodociągowym i monitoringiem - łącznie 4 kpl.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324006
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 18 miesięcy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda złożenia wadium w wysokości 250 000 PLN. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla zamówienia (zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z VAT określonej w Akcie Umowy).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.klobuck.akcessnet.net
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2010-09-07 godzina: 12:00, miejsce: Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Linki sponsorowane:
Wykonanie wyceny wartości rynkowej  nieruchomości oraz innych składników majątku Oddziału Wodno - Kanalizacyjno - Ciepłowniczego
w Pionkach. poprzednie przetargi

Przetargi i zamówienia publiczne - podobne oferty

kolejne przetargi Dostawa środków czystości do magazynu WOI Bydgoszcz
ID przetargu przedmiot przetargu województwo termin dodano
802128 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Meszna na terenie Gminy Wilkowice. śląskie 2014-08-22 2014-08-01
800813 Przebudowa odcinka odwodnienia autostrady A4 w miejscowości Chechło od wylotu z separatora do potoku Chechelskiego w rejonie km 285+242, strona prawa śląskie 2014-08-14 2014-07-29
789404 Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice w roku 2014 - etap I. śląskie 2014-07-18 2014-07-03
749686 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hecznarowice i Pisarzowice Gmina Wilamowice. śląskie 2014-04-17 2014-04-02
747841 Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od działki nr 613/4 do rzeki Warty w mieście Zawiercie w ramach zadania pn.: Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie. śląskie 2014-04-14 2014-03-28
703096 Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice w roku 2013 - etap 4 śląskie 2013-12-24 2013-12-09
672074 Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice w roku 2013 - etap 3 śląskie 2013-11-04 2013-10-16

2014 - TwojPrzetarg.pl: www.przetargi.pl i zamówienia publiczne | sitemap